BLOG

Založenie živnosti pre osoby z Ukrajiny: cena, postup a náležitosti

Postup a náležitosti CHCEM ZALOŽIŤ ŽIVNOSŤ len za 19€ Ak ste občanom Ukrajiny a chcete si založiť živnosť na Slovensku, postup je v skratke nasledovný: Získanie potrebných dokladov: Najprv si získajte potrebné doklady. Musíte mať platný pas alebo iný identifikačný dokument a platný výpis z registra trestov preložený do slovenského jazyka. Vybranie správneho typu živnosti: Rozhodnite sa, akú činnosť budete vykonávať. Vyberte si zoznam živností a zistite, ktorá najlepšie zodpovedá vašim plánom. Zaplatenie poplatku: Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť registračný poplatok. Vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení: Po schválení vašej žiadosti vám bude vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Oznámenie [...]

2023-11-29T17:12:42+01:00Kategórie: Virtuálne sídlo, Živnosť|Tags: , , |

Porovnanie s.r.o. vs. živnosť 2023

S.r.o. a živnosť - základné rozdiely a proces založenia S.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) predstavuje jednu z obchodných spoločností upravených obchodným zákonníkom. Ide o právnickú osobu, ktorá sa často zakladá za účelom podnikania, ale môže mať aj iné ciele. V Slovenskej republike je s.r.o. veľmi populárna forma podnikania, čo svedčí o počte založených s.r.o. Živnosť, na druhej strane, je najjednoduchšou formou podnikania pre fyzické osoby (živnostníkov). Definuje sa zákonom (živnostenským zákonom) ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Rozdiel medzi založením s.r.o. a živnosti spočíva v časovej a administratívnej náročnosti. [...]

2023-11-29T17:43:20+01:00Kategórie: Založenie s.r.o., Živnosť|Tags: , , |

Povinnosti po pozastavení živnosti

Čo je potrebné urobiť po pozastavení živnosti?  Oznámenie o pozastavení podnikania voči daňovému úradu: Každý jednotlivec vykonávajúci živnostenskú činnosť, ktorý sa rozhodne dočasne pozastaviť svoje podnikanie, je povinný uviesť túto zmenu do pozornosti príslušnému daňovému úradu. Existuje možnosť vykonať tento krok aj v okamihu, keď sa oznámi pozastavenie živnosti na príslušnom živnostenskom úrade. Avšak, ak využijete naše služby na pozastavenie živnosti, nemusíte sa obávať tejto administratívnej úlohy, pretože my túto povinnosť za vás vybavíme. Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni: Ako živnostník, nemusíte samostatne oznámiť pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni. Toto oznámenie bude za vás vybavené príslušným živnostenským úradom alebo JKM [...]

2023-08-02T01:04:25+02:00Kategórie: Živnosť|Tags: , |

Aké sú výhody virtuálneho sídla?

Čo je to virtuálne sídlo a je výhodné? Využitie virtuálneho sídla predstavuje alternatívnu možnosť prenájmu kancelárie pre spoločnosti alebo zakladateľov, ktorí nemajú vlastnú nehnuteľnosť, ktorá by mohla byť oficiálne uvedená ako sídlo spoločnosti v obchodnom registri Slovenskej republiky. Virtuálne sídlo ponúka niekoľko výhod, ako napríklad prestížnu adresu zapísanú v obchodnom registri ako sídlo spoločnosti, nízke prevádzkové náklady a ochranu anonymity skutočného sídla spoločnosti. Virtuálne sídlo firmy je adresa nehnuteľnosti, ktorá je uvedená ako sídlo alebo miesto podnikania firmy v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo iných registroch. Avšak, na rozdiel od skutočného miesta podnikania, je to len prenajatá adresa resp. nehnuteľnosť, [...]

2023-07-04T02:39:23+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|

Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti pre zápis sídla do OR, Živnostenského registra alebo Ministerstva vnútra

Čo je to súhlas vlastníka nehnuteľnosti a čo musí obsahovať? Pre zápis sídla spoločnosti do obchodného registra je dôležité preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá sa má použiť ako sídlo. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý umožňuje jej použitie ako sídla napríklad virtuálne sídlo. Od 1. októbra 2020 sa vykonali niektoré zmeny týkajúce sa súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Zmeny boli zavedené novelou zákona č. 390/2019 Z. z., ktorou sa upravuje Obchodný zákonník. Novou požiadavkou je úradné overenie podpisu vlastníka/ov na súhlase vlastníka nehnuteľnosti oproti tomu ako to bolo v minulosti kde postačoval len bežný podpis [...]

2023-07-03T00:04:25+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , |

Poplatky pri založení s.r.o. v roku 2023

Aké sú poplatky za založenie s.r.o. v roku 2023 a koľko vás to bude stáť? Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku v roku 2023 sa vyskytujú rôzne poplatky. V nasledujúcom článku získate podrobné informácie o týchto poplatkoch a zároveň sa dozviete, ako je možné pri založení s.r.o. ušetriť. Výška poplatkov je stanovená zákonom č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Medzi tieto poplatky patria notárske poplatky a poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia. Notárske poplatky sa týkajú overenia podpisov na dokumentoch potrebných pri založení s.r.o. Overenie podpisu je vyžadované na zakladateľskej [...]

Ako založiť s.r.o. v roku 2023? Postup a informácie

Ako založiť s.r.o. v roku 2023? Čo k tomu budete potrebovať? Výber obchodného názvu Prvým krokom je výber unikátneho obchodného názvu pre vašu spoločnosť. Je dôležité, aby obchodný názov s.r.o. nebol zameniteľný s inými podnikateľmi (ak by sa tak stalo súd tento návrh zamietne). Pri registrácii obchodného názvu je potrebné zohľadniť tieto kritériá. Overte si existenciu obchodného názvu na stránke obchodného registra www.orsr.sk alebo v zozname občianskych združení ministerstva vnútra na stránke https://ives.minv.sk/rmno/ Pri výbere obchodného názvu je tiež dôležité zvážiť možnú zameniteľnosť s inými názvami, napríklad „Micro s.r.o.“ a „Mycro s.r.o.“. Tak isto je [...]

2023-07-03T00:13:39+02:00Kategórie: Založenie s.r.o.|Tags: , , |

Podmienky registrácie do zoznamu prijímateľov 2% – občianske združenie

Čo potrebujete pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% ? Pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% musí OZ splniť nasledujúce podmienky: 1, Registráciu vykonáva notár prostredníctvom notárskej zápisnice. 2, OZ môže požiadať o registráciu, ak vzniklo vždy v predošlom roku v ktorom žiadosť chcete podať alebo predchádzajúcich rokoch. OZ založené napr.: v roku 2023 nemá právo na registráciu v roku 2023. 3, Registračné obdobie prebieha každoročne od 1. septembra do 15. decembra. Registrácia musí byť vykonaná každý rok, bez ohľadu na to, či bolo OZ zaregistrované v minulom období. Podmienky registrácie sú stanovené príslušným zákonom, konkrétne Zákonom o dani z príjmu [...]

2023-07-03T00:18:04+02:00Kategórie: Občianske združenie|Tags: , , |

Elektronické podpisovanie dokumentov

Čo potrebujete pre kvalifikované elektronické podpisanie dokumentov (KEP)? Na podpísanie dokumentu elektronickým občianskym preukazom s čipom (eID kartou) sa vyžaduje nasledovný softvér a hardvér: Musíte mať k dispozícii elektronický občiansky preukaz s čipom, teda eID kartu. Pred používaním eID karty ju musíte aktivovať pre elektronické použitie, čo zahŕňa nahratie certifikátov. Na eID karte musia byť nainštalované certifikáty pre vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov a musíte poznať svoj KEP PIN kód. Na počítači musíte mať nainštalovanú aplikáciu Štart eID, D.Suite/eIDAS a čítačku čipových kariet. Celý inštalačný balík si môžete nainštalovať tu zo stránky www.slovensko.sk Aktiváciu elektronického občianskeho preukazu a inštaláciu certifikátov [...]

Vyžiadanie výpisu z obchodného registra

Kde môžem požiadať o informácie/výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra a iných registrov? Pri vykonávaní svojej činnosti potrebujú spoločnosti, živnostníci a občianske združenia získať výpisy, ktoré môžu byť informatívne alebo použiteľné na právne účely. Nasleduje spôsob, ako získať tieto výpisy: Výpis z Obchodného registra pre s.r.o.: Informatívny výpis (neplatný pre právne úkony): Vyhľadateľný a tlačiteľný zo stránky Obchodného registra: www.orsr.sk Oficiálny výpis (platný pre právne úkony) možno získať: Osobne u notára (poplatok 1,33 € / strana výpisu) Osobne na pošte (poplatok 4,- €) Osobne na Obchodnom registri (poplatok 6,50 €) Elektronicky cez portál www.slovensko.sk: Výpis je doručený žiadateľovi do jeho [...]

2023-07-03T00:30:00+02:00Kategórie: Obchodný register, Živnosť|Tags: , , , , |
Go to Top