Živnosť

Založenie živnosti pre osoby z Ukrajiny: cena, postup a náležitosti

2023-11-29T17:12:42+01:00Kategórie: Virtuálne sídlo, Živnosť|Tags: , , |

Postup a náležitosti CHCEM ZALOŽIŤ ŽIVNOSŤ len za 19€ Ak ste občanom Ukrajiny a chcete si založiť živnosť na Slovensku, postup je v skratke nasledovný: Získanie potrebných dokladov: Najprv si získajte potrebné doklady. Musíte mať platný pas alebo iný identifikačný dokument a platný výpis z registra trestov preložený do slovenského jazyka. Vybranie správneho typu živnosti: Rozhodnite sa, akú činnosť budete vykonávať. Vyberte si zoznam živností a zistite, ktorá najlepšie zodpovedá vašim plánom. Zaplatenie poplatku: Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť registračný poplatok. Vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení: Po schválení vašej žiadosti vám bude vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Oznámenie [...]

Porovnanie s.r.o. vs. živnosť 2023

2023-11-29T17:43:20+01:00Kategórie: Založenie s.r.o., Živnosť|Tags: , , |

S.r.o. a živnosť - základné rozdiely a proces založenia S.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) predstavuje jednu z obchodných spoločností upravených obchodným zákonníkom. Ide o právnickú osobu, ktorá sa často zakladá za účelom podnikania, ale môže mať aj iné ciele. V Slovenskej republike je s.r.o. veľmi populárna forma podnikania, čo svedčí o počte založených s.r.o. Živnosť, na druhej strane, je najjednoduchšou formou podnikania pre fyzické osoby (živnostníkov). Definuje sa zákonom (živnostenským zákonom) ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Rozdiel medzi založením s.r.o. a živnosti spočíva v časovej a administratívnej náročnosti. [...]

Povinnosti po pozastavení živnosti

2023-08-02T01:04:25+02:00Kategórie: Živnosť|Tags: , |

Čo je potrebné urobiť po pozastavení živnosti?  Oznámenie o pozastavení podnikania voči daňovému úradu: Každý jednotlivec vykonávajúci živnostenskú činnosť, ktorý sa rozhodne dočasne pozastaviť svoje podnikanie, je povinný uviesť túto zmenu do pozornosti príslušnému daňovému úradu. Existuje možnosť vykonať tento krok aj v okamihu, keď sa oznámi pozastavenie živnosti na príslušnom živnostenskom úrade. Avšak, ak využijete naše služby na pozastavenie živnosti, nemusíte sa obávať tejto administratívnej úlohy, pretože my túto povinnosť za vás vybavíme. Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni: Ako živnostník, nemusíte samostatne oznámiť pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni. Toto oznámenie bude za vás vybavené príslušným živnostenským úradom alebo JKM [...]

Elektronické podpisovanie dokumentov

2023-11-29T17:32:48+01:00Kategórie: Obchodný register, Živnosť|Tags: , , , , |

Čo potrebujete pre kvalifikované elektronické podpisanie dokumentov (KEP)? Na podpísanie dokumentu elektronickým občianskym preukazom s čipom (eID kartou) sa vyžaduje nasledovný softvér a hardvér: Musíte mať k dispozícii elektronický občiansky preukaz s čipom, teda eID kartu. Pred používaním eID karty ju musíte aktivovať pre elektronické použitie, čo zahŕňa nahratie certifikátov. Na eID karte musia byť nainštalované certifikáty pre vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov a musíte poznať svoj KEP PIN kód. Na počítači musíte mať nainštalovanú aplikáciu Štart eID, D.Suite/eIDAS a čítačku čipových kariet. Celý inštalačný balík si môžete nainštalovať tu zo stránky www.slovensko.sk Aktiváciu elektronického občianskeho preukazu a inštaláciu certifikátov [...]

Vyžiadanie výpisu z obchodného registra

2023-07-03T00:30:00+02:00Kategórie: Obchodný register, Živnosť|Tags: , , , , |

Kde môžem požiadať o informácie/výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra a iných registrov? Pri vykonávaní svojej činnosti potrebujú spoločnosti, živnostníci a občianske združenia získať výpisy, ktoré môžu byť informatívne alebo použiteľné na právne účely. Nasleduje spôsob, ako získať tieto výpisy: Výpis z Obchodného registra pre s.r.o.: Informatívny výpis (neplatný pre právne úkony): Vyhľadateľný a tlačiteľný zo stránky Obchodného registra: www.orsr.sk Oficiálny výpis (platný pre právne úkony) možno získať: Osobne u notára (poplatok 1,33 € / strana výpisu) Osobne na pošte (poplatok 4,- €) Osobne na Obchodnom registri (poplatok 6,50 €) Elektronicky cez portál www.slovensko.sk: Výpis je doručený žiadateľovi do jeho [...]

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO

2021-01-12T14:57:28+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , |

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne Vymeriavací základ a minimálny základ SZČO pre odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa ročný vymeriavací základ vypočíta ako: základ dane z príjmov fyzických osôb z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dosiahnutý v rozhodujúcom období, ku ktorému sa pripočíta zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, [...]

Účtovníctvo SZČO/Živnostník

2023-07-03T00:39:15+02:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , |

Je SZČO/živnostník podnikateľ a má povinnosť viesť účtovníctvo?  Medzi podnikateľov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov patria: osoby zapísané v obchodnom registri ORSR, osoby zapísané v živnostenskom registri ZRSR, osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia (napr. lekári, notári, finanční sprostredkovatelia), osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu zapísané do evidencie podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov. Živnostníci a jednoduché účtovníctvo Podľa § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri v sústave jednoduchého účtovníctva. Zásadnou informáciou je však pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným [...]

Založenie živnosti 2023

2023-07-03T00:42:50+02:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , , , |

Čo je to Živnosť a aké sú podmienky prevádzkovania? Zákon Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne Fyzickou osobou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.  Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností: voľná  remeselná  viazaná  Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len nasledovné podmienky  vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky odbornej praxe napríklad dosiahnuté vzdelanie v obore alebo niekoľko ročná prax v obore Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností môžete nájsť tu:  voľné živnosti viazané živnosti remeselné živnosti [...]

Go to Top