Registre

Obchodný register
Živnostenský register
Register Občianskych združení
Register neziskových organizácií

Portály

Finančná správa
SLOVENSKO.sk
Elektronické služby MINV
Ministerstvo vnútra SR

Iné

Zbierka Zákonov
Overenie IČ DPH
Elektronický podpis
Register účtovných závierok
Register exekúcií FO / PO