Postup a náležitosti

Ak ste občanom Ukrajiny a chcete si založiť živnosť na Slovensku, postup je v skratke nasledovný:

  1. Získanie potrebných dokladov: Najprv si získajte potrebné doklady. Musíte mať platný pas alebo iný identifikačný dokument a platný výpis z registra trestov preložený do slovenského jazyka.
  2. Vybranie správneho typu živnosti: Rozhodnite sa, akú činnosť budete vykonávať. Vyberte si zoznam živností a zistite, ktorá najlepšie zodpovedá vašim plánom.
  3. Zaplatenie poplatku: Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť registračný poplatok.
  4. Vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení: Po schválení vašej žiadosti vám bude vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
  5. Oznámenie Poisťovni: Po založení živnosti sa musíte zaregistrovať v poisťovni.

Podmienkou na podnikanie je prechodný / trvalý pobyt

Podnikanie na Slovensku vyžaduje splnenie podmienky prechodného alebo trvalého pobytu. Bez ohľadu na to, či ide o občana SR alebo cudzinca, ktorý chce začať podnikať formou živnosti, je nevyhnutné žiadať o živnostenské oprávnenie. Cudzinec z tretej krajiny má rovnaké možnosti podnikania ako slovenskí občania, a to v rovnakom rozsahu.

Trvalý pobyt sa obvykle udeľuje cudzincom vo výnimočných prípadoch, ako napríklad pri manželstve s občanom SR alebo pri nepretržitom zdržiavaní na území SR po dobu piatich rokov, počas ktorých mu bol pridelený prechodný pobyt.

Prechodný pobyt je udelený na konkrétny účel, ako je štúdium, zamestnanie, zlúčenie rodiny alebo podnikanie. Cudzinec, ktorý chce podnikať na Slovensku, musí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Avšak existujú aj určité výnimky – môže podnikať aj vtedy, ak má prechodný pobyt na účel štúdia, zlúčenia rodiny, výskumu a vývoja, alebo ak mu bol priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí / osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ. Cudzinci s prechodným pobytom na Slovensku budú podnikať ako zahraničné fyzické osoby.

Ako žiadať o prechodný pobyt na účel podnikania?

Cudzinci z krajín mimo EÚ, OECD a Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí plánujú podnikať na Slovensku, musia získať trvalý pobyt. Postupne získavajú živnostenský list a žiadajú o prechodný pobyt na účel podnikania. Až po udelení prechodného pobytu ich zapíšu do živnostenského registra a môžu začať podnikať.

Aj občan Ukrajiny patrí medzi cudzincov z tretích krajín, ak chce podnikať na Slovensku, musí k žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania predložiť potrebné dokumenty vrátane živnostenského listu a doložiť bezúhonnosť, zabezpečenie ubytovania a finančné zabezpečenie pobytu aj podnikateľskej činnosti. Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti musí dosiahnuť minimálne 4 361,20 €. Požiadavky na prechodný pobyt na účel podnikania sa líšia od tých na účel zamestnania, nakoľko je potrebné doložiť potvrdenia alebo výpisy z dvoch rôznych účtov.

K žiadosti o prechodný pobyt musí cudzinec, ako napríklad občan Ukrajiny, predložiť platný pas, výpis z registra trestov preložený do slovenského jazyka a uhradiť správny poplatok vo výške 240 eur. Prechodný pobyt na účel podnikania je udelený na 3 roky, a následne je možné požiadať o jeho obnovenie, ak osoba stále podniká a spĺňa podmienky na pobyt.

Ako môžu získať živnostenské oprávnenie občania z Ukrajiny a iní cudzinci z krajín mimo EÚ?

Postup je nasledovný: Ohlásiť živnosť na miestnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, podľa adresy miesta podnikania zahraničnej osoby. V prípade trvalého pobytu na Slovensku je miestne príslušný živnostenský úrad podľa miesta tohto pobytu.

Na živnostenskom úrade je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

  1. Formulár ohlásenia živnosti / žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
  2. Výpis z registra trestov z cudziny, kde je cudzinec štátnym príslušníkom alebo kde sa v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval aspoň pol roka. Tento výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Ak má cudzinec trvalý pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, stačí predložiť výpis z registra trestov SR.
  3. Oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá bude slúžiť ako miesto podnikania – napríklad nájomná zmluva alebo úradne osvedčený písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
  4. Pre remeselnú alebo viazanú živnosť je potrebný doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti.
  5. Doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, a to 5 € za každú voľnú živnosť a 15 € za každú remeselnú / viazanú živnosť.

Kto (ne)môže získať živnostenské oprávnenie na Slovensku?

Určití cudzinci, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme doplnkovej ochrany alebo azylu a získali prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, majú oprávnenie podnikať. Je dôležité však poznamenať, že počas konania o udelenie azylu žiadateľ nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť. Po získaní medzinárodnej ochrany a potvrdení prechodného alebo trvalého pobytu môže takýto cudzinec zaregistrovať svoje podnikanie a začať podnikať legálne na území Slovenska.

 

Zdielaj tento článok!

Zavoláme Vám naspäť . Naši poradcovia Vám vždy s radosťou pomôžu!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete vedieť viac o nami poskytovaných službách? Máte špeciálne požiadavky? Sem s nimi