Povinnosť konateľa zosúladiť údaje v Obchodnom registri a sankcie až do výšky 3 310€ za nezosúladenie údajov

Ako sme Vás už informovali o vašej povinnosti a to, že konateľ musí oznámiť akúkoľvek zmenu na strane ich osobných údajov napr.: mena alebo adresy bydliska tak je potrebné vedieť, že sa to netýka len týchto údajov ale je potrebné aktualizovať aj napríklad živnostenské oprávnenia nakoľko tie prechádzajú rovnako úpravou a mohli byť zrušené zo zoznamu voľných živností tak ako napríklad tento rok 2020 živnosť /dopravná zdravotná služba/.

Zákonná povinnosť káže nahlásiť túto zmenu obchodnému registru do 30 dní odo dňa zmeny údajov. Mnoho podnikateľov o tejto povinnosti nevie a alebo túto povinnosť zanedbáva a neplní si ju, čím sa vystavujú zbytočnému riziku sankcií a ďalších problémov.

Zmena sa týka týchto úkonov

S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri).

 • Založení s.r.o. – Spoločník a ani Konateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA

 • Zmeny v s.r.o.– Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA

 • Výmaz s.r.o. – z obchodného registra budú vymazaní – živnostníci, organizačné zložky zahraničných osôb, spoločnosti ktoré majú Imanie v SK korunách, spoločnosti ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016

 • Podávanie návrhu do OR – návrh na zápis údajov, zmien a výmaz údajov z obchodného registra, je možné podať len elektronicky.

 • Povinný zápis chýbajúcich údajov – dátum narodenia a rodné číslo pri spoločníkoch, resp. IČO pri spoločnosti s.r.o.

 • Povinný výmaz obmedzenia konania konateľa – Obmedzenie konateľa už nie je možné zapísať do obchodného registra

 • LIKVIDÁCIA SRO – likvidácia prešla zásadnou zmenou a výrazne sa skomplikovala a tým aj predražila a predĺžila.

Do kedy je potrebné zmenu v s.r.o. vykonať?

Zákonná povinnosť podnikateľa znie jasne. V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene v zapísaných údajoch, prípadne, ak nastane potreba vymazať zapísané údaje v obchodnom registri má konateľ tieto údaje návrhom na zápis týchto zmien alebo výmazom zapísaných údajov do Obchodného registra oznámiť a to v lehote do 30 dní vrátane.

“Zmeny v údajoch treba oznámiť do 30 dní”

Do 30. 6. 2016 bol konateľ spoločnosti jediným, ktorý mohol súd o zmenách informovať. A však nový civilný mimo sporový poriadok upravuje konanie o zosúladení údajov v obchodnom registri a tak návrh na zahájenie zosúladenie môže podať ktokoľvek, kto má právny záujem na tom, aby vaša spoločnosť mala zapísané správne údaje.

V praxi to znamená, že ak sa súd dozvie, že ste si ako konateľ spoločnosti nesplnili povinnosť oznámiť zmeny, či už to vaše ako štatutárneho orgánu a alebo spoločníka prípadne živnostenského oprávnenia ktoré živnostenský úrad upravil a alebo zrušil tak vám môže súd udeliť pokutu až do výšky 3 310 €

Predpisy, ktoré upravujú problematiku zmien údajov v obchodnom registri:

 • § 5 ods. 5 a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 530/2003 Z.z., o obchodnom registri
 • vyhláška č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
 • § 289 a nasl. a § 299 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z., civilný mimosporový poriadok
 • § 115 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

Za nezosúladenie údajov v obchodnom registri hrozí pokuta ktorú Vám môže súd udeliť až do výšky 3 310 €

Pozor túto pokutu neuloží súd spoločnosti! Ale uloží ju priamo fyzickej osobe, ktorá mala povinnosť oznámiť zmenu.

TIP: potrebujete zmeniť údaje v Obchodnom registri? Využite naše služby a radi vám zápis zmien do obchodného registra vykonáme online už od 75€

Zdielaj tento článok!

Zavoláme Vám naspäť . Naši poradcovia Vám vždy s radosťou pomôžu!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete vedieť viac o nami poskytovaných službách? Máte špeciálne požiadavky? Sem s nimi